Ochrana pred povodňami v obci Varín


Hasičský zbor v obci Varín

08.01.2011 10:00

V obci Varín je už dlhé roky zriadený hasičský zbor. Tento slúži a pomáha pri vzniku mimoriadnych udalostí nielen obci Varín, ale i blízkemu okoliu. Hasičský zbor pomáhal i pri rozsiahlych povodniach v susednej obci Krasňany. Obec Varín sa v predchádzajúcich rokoch usilovala získať peniaze z eurofondov na zrekonštruovanie požiarnej zbrojnice, čo sa jej aj podarilo. V súčasnej dobe sa táto  požiarna zbrojnica rekonštruuje. Dúfajme, že snaha o zlepšenie podmienok tejto zbrojnice bude účelové a pomože pri vzniku mimoriadnych udalostí, i keď každý z nás by si prial, aby to nebolo potrebné.

 

Úlohy obecného hasičského zboru

Obecný hasičský zbor plní pri ochrane pred povodňami nasledovné úlohy:


a) vykonáva zásahy pri záchranných prácach,
b) plní úlohy, ktoré nariadila MPK a technický štáb MPK,
c) spolupracuje pri zložitých a rozsiahlych povodňových situáciách s ďalšími hasičskými
jednotkami a zložkami, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,
d) vykonáva záchranné práce s vecnými prostriedkami a hasičskou technikou, ktorú má
vo vybavení,
e) zabezpečuje ošetrovanie a údržbu vecných prostriedkov, ktoré má v užívaní,
f) zúčastňuje sa školení a cvičení, ktorých zameraním je výkon povodňových
záchranných prác.


 

—————

Späť