Ochrana pred povodňami v obci Varín


Informácie pre občanov

04.01.2011 15:30

Vážení obyvatelia,

 

v priebehu života sme svedkami udalostí, ktorým hovoríme mimoriadne, lebo väčšinou prichádzajú nečakane a ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Spôsobujú veľké škody na majetku a životnom prostredí. Môžu vzniknúť pôsobením prírodných živlov, činnosťou človeka alebo ich kombináciou.

 

OCHRANA PRED POVODŇAMI

 

Povodne, resp. záplavy vznikajú pri zvýšení hladín vodných tokov, voda vystúpi z koryta a zaplaví priľahlé územie, preto treba poznať niektoré základné činnosti, ktoré sa vykonávajú pri vzniku povodní:

 

Pred povodňou

 

- Hodnotné predmety zo suterénov a garáží umiestnite do vyšších častí domu.

- Pripravte si vrecia s pieskom, tesniacu fóliu, príp. dosky na utesnenie okien, dverí, kanalizácie.

- Pripravte si evakuačnú batožinu.

- Informujte sa na obecnom úrade, kde sa budete evakuovať v prípade povodne.

 

Pri povodni

 

- Na základe pokynov povodňových orgánov obce, polície a záchranárov opustite ohrozený  priestor, dodržte zásady pre opustenie bytu.

- Presuňte sa na určené miesto.

 

Po povodni

 

- Nechajte si skontrolovať stav domu, bytu, stav kanalizácie, rozvody energií a vody.

- Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, znehodnotených potravín, plodín – riaďte sa pokynmi  

  hygienika.

- Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.

- Kontaktujte príslušnú poisťovňu ohľadom náhrady škôd.

- Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci, v prípade potreby si vyžiadajte finančnú pomoc, pitnú vodu, potraviny, hygienické potreby.

 

 

 

 

 

—————

Späť