Ochrana pred povodňami v obci Varín


Opatrenia na ochranu pred povodňami

Opatrenia na ochranu pred povodňami sú:


a) povodňové plány,
b) povodňové prehliadky,
c) predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba,
d) hliadková služba,
f) povodňové zabezpečovacie práce
g) povodňové záchranné práce


Povodňové plány


Príprava ochrany pred povodňami sa zahŕňa do povodňových plánov, ktoré sa zostavujú
na všetkých stupňoch povodňových orgánov. Povodňové plány obsahujú podrobné určenia
úloh a povinností povodňových orgánov, fyzických osôb a právnických osôb pri
opatreniach na ochranu pred povodňami.

Povodňové plány sa delia na:
Plány zabezpečovacích prác, ktoré vypracúvajú správcovia vodných tokov a správcovia
(vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel.
Plány záchranných prác, ktoré vypracúvajú ústredné orgány štátnej správy, orgány
miestnej štátnej správy, obce a právnické osoby, ktorých objekty môžu byť ohrozené
povodňou.


„Povodňový plán záchranných prác obce“ schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Povodňové
plány sú dlhodobé, preto ich treba každoročne doplniť o tie skutočnosti, ktoré sú nové,
pozmenené alebo vylúčené. Upravený povodňový plán musí prejsť opätovným
schvaľovacím procesom.


Povodňové prehliadky


Povodňovými prehliadkami sa zisťuje, či na vodných tokoch, vodohospodárskych dielach
a na iných objektoch na vodných tokoch, ako aj v chránených a zátopových územiach a
objektoch na týchto územiach nie sú nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť
nebezpečenstvo povodne.
Povodňové prehliadky vykonávajú povodňové orgány, správcovia vodných tokov a
správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov podľa
povodňových plánov najmenej raz za rok.

Predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba


Predpovedná povodňová služba informuje povodňové orgány, prípadne ostatné orgány, a
právnické osoby o možnosti vzniku povodne a o jej ďalšom nebezpečnom vývoji. Túto
službu zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave podľa pokynov
Ministerstva pôdohospodárstva SR.


Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom povodne
v mieste povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku. Upozorňuje povodňové
orgány a ostatné orgány a právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva
správy a hlásenia potrebné na jej hodnotenie a riadenie opatrení na ochranu pred
povodňami. Hlásnu a varovnú povodňovú službu organizujú a zabezpečujú Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, orgány miestnej štátnej správy /krajské a obvodné úrady/ a obce.


V rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby poskytujú informácie:


a) Správca vodného toku:
- príslušnému krajskému úradu, obvodnému úradu, obciam
- svojmu nadriadenému rezortnému orgánu (Ministerstvu pôdohospodárstva SR),
- Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,
b) Miestna štátna správa a samospráva:
- povodňovému orgánu vyššieho stupňa (obec - obvodný úrad, obvodný úrad - krajský
úrad, krajský úrad - MV SR),
- obci (mestu), ktorý ležia nižšie pri vodnom toku,
- správcovi vodného toku,
- právnickým osobám, aby bolo možné vykonať potrebné opatrenia súvisiace s
ochranou pred povodňou,
- ďalším orgánom a právnickým osobám za účelom zabezpečenia nepretržitej činnosti,
ktorú zabezpečujú a v prípade povodne je táto činnosť nevyhnutná.

Hliadková služba


Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon
hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu opatrení na ochranu
pred povodňami.
Hliadkovú službu zriaďujú v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne správcovia
vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných
objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia, obce v čase ohrozenia


Zabezpečovacie práce a záchranné práce


Zabezpečovacie práce sú technické opatrenia na prevenciu a ochranu pred povodňami na
vodných tokoch, na vodohospodárskych dielach a iných objektoch na vodných tokoch,
ako aj na chránených a zátopových územiach vrátane zásahov na neškodný odchod ľadov
v korytách vodných tokov.

V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne ide najmä:
a) odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd
b) ochranu hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom, výverom a o ochranu
proti preliatiu koruny hrádze,
c) ochrana koryta vodného toku a jeho brehov pred ich narúšaním, poškodzovaním
pred zosuvmi
d) narúšanie ľadových celín a zátarás
e) mimoriadna manipulácia na vodných stavbách
f) uzavieranie prietrží
g) odvádzanie vôd zo zaplaveného územia
h) odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd
i) budovanie druhotných ochranných línii
j) provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov
k) zriadenie provizórnych zanesených korýt vodných tokov
l) opatrenia proti spätému vzdutiu vody na vyústených kanalizáciách a cestných
priepustoch
m) opatrenia na zamedzenie znečistenia vodného toku nebezpečnými latkami
n) iné práce v zmysle § 10 zák. č. 666/2004 Z.z.