Ochrana pred povodňami v obci Varín


Riadenie ochrany pred povodňami a povodňové orgány

Ministerstvo pôdohospodárstva SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie
zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami.

Ministerstvo vnútra SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodňových
záchranných prác.

Krajské úrady, okresné úrady a obce vo svojich územných obvodoch robia preventívne
opatrenia na ochranu pred povodňami. Organizujú a riadia záchranné práce.

Ochranu pred povodňami zabezpečujú tieto povodňové orgány:
a) Ministerstvo
b) Krajské úrady životného prostredia
c) Obvodné úrady životného prostredia
e) Obce

Povodňové orgány zriaďujú povodňové komisie, ktoré sú ich výkonnými orgánmi na
úseku ochrany pred povodňami. Jedná sa o nasledovné povodňové komisie:

a) Ústredná povodňová komisia (ÚPK)
b) Krajské povodňové komisie (KPK)
c) Obvodné povodňové komisie (OPK)
e) Povodňové komisie obcí (MPK)

Povodňové orgány medzi sebou navzájom spolupracujú za účelom komplexného
zabezpečenia opatrení pri ochrane pred povodňami.

Ústrednú povodňovú komisia koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie
preventívnych opatrení ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej
správy a samosprávy na ochranu pred povodňami.

Ústrednú povodňovú komisiu zriaďuje vláda SR, ktorá schvaľuje aj štatút tejto komisie.
Predsedom komisie je minister pôdohospodárstva SR a podpredsedom je minister
vnútra SR.

Zákon ponecháva povodňovým komisiám nižších stupňov právo samostatného
rozhodovania v otázkach ochrany pred povodňami, ale podmieňuje toto právo tým, že pri
rozsiahlejších povodniach, ktoré by postihli územné obvody viacerých obcí, okresov
alebo krajov, musí o potrebných opatreniach rozhodovať nadriadený povodňový orgán.

Zákon týmto zabezpečuje rozhodnutiam povodňových komisií operatívnosť,
neodkladnosť vykonania a predovšetkým prednosť pri ich plnení, aby sa zabránilo
možnosti vzniku väčších alebo rozsiahlejších škôd alebo strát na ľudských životoch.

Tietorozhodnutia môžu byť uložené len:
a) v čase povodňových situácií
b) povodňovými komisiami
c) v rámci zabezpečovacích povodňových záchranných prác