Ochrana pred povodňami v obci Varín


Úlohy obce, fyzických osob a právnických osob pri ochrane pred povodňami

1. Úlohy obce pri ochrane pred povodňami

Obec, ako povodňový orgán vo svojom územnom, obvode plní nasledovné úlohy pri
ochrane pred povodňami:


a) vypracúva „Povodňové plány záchranných a zabezpečovacích prác“ prehodnocuje,
aktualizuje a predkladá ich OÚ ŽP Žilina a OHZ Žilina do 31. októbra bežného roka,
b) zabezpečuje pracovné sily a vecné prostriedky pre prípad povodne. Stará sa najmä
o náležité vybavenie hasičskej jednotky vecnými a technickými prostriedkami ako aj
výstrojom a výzbrojom. Vyhotovuje súpis týchto prostriedkov a zabezpečuje ich
uskladnenie a udržiavanie,
c) dbá na to, aby fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov, správcovia
(vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov ohrozených
povodňami postupovali podľa povodňových plánov,
d) organizuje a zabezpečuje hlásnu a varovnú povodňovú službu najmä varuje občanov,
fyzické osoby a právnické osoby v obci pred nebezpečenstvom povodne dostupnými
prostriedkami (miestnym rozhlasom, zvukovými signálmi a pod.). Ďalej
o nebezpečenstve povodne upozorňuje obecné úrady susedných a nižšie ležiacich obcí
a hlási nebezpečenstvo povodne obvodnému úradu,
e) eviduje vznik a zánik stavu bdelosti,
f) zabezpečuje vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej aktivity (stav pohotovosti,
stav ohrozenia),
g) organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne a počas
povodne. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických osôb a právnických
osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami,
h) zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva
a podľa možností ochranu jeho majetku, ako aj návrat evakuovaného obyvateľstva.
Zabezpečuje nevyhnutnú hygienickú a zdravotnícku starostlivosť;
i) zabezpečuje ubytovanie a stravovanie osôb nasadených na zabezpečovacie práce
a záchranné práce mimo ich domovov,
j) poskytuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (vlastníkom, užívateľom)
vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu
ohrozenia pri zabezpečovacích prácach v čase nebezpečenstva povodne a počas
povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,
k) poskytuje pomoc susedným obciam pri záchranných prácach v čase nebezpečenstva
povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,
l) vykonáva preventívne opatrenia zamerané na zlepšenie odtokových pomerov na
vodnom toku v obci, vrátane opatrení na zabezpečenie dostatočného prietoku vodných
tokov,
m) v spolupráci so správcom vodného toku, správcom (vlastníkom, užívateľom)
vodohospodárskeho diela vykonáva povodňové prehliadky,
n) vedie záznamy v povodňovom denníku,
o) neodkladne podáva informácie o povodňovej situácií na území obce okresnému úradu,
p) zriaďuje „Miestnu povodňovú komisiu“,
q) počas povodní požaduje od správcu vodného toku informácie a odbornú poradenskú
výpomoc,
r) prijíma hlásenia o nebezpečenstve povodne,
s) dokladuje okresnému úradu plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami,
t) uplatňuje požiadavky na poskytnutie pomoci u okresného úradu, ak vlastné sily
a prostriedky obce nepostačujú na výkon záchranných prác,
u) poskytuje obyvateľom obce okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou
pohromou ako je napr. povodeň,
v) plní úlohy a príkazy prednostu okresného úradu, ktoré smerujú k zamedzeniu
pôsobenia alebo odstráneniu následkov mimoriadnych udalostí, za ktoré môžeme
považovať aj povodne,
w) vyžaduje v čase nebezpečenstva povodne a v čase povodne, aby fyzické osoby
a právnické osoby poskytli technickú, materiálnu a osobnú pomoc v nevyhnutnom
rozsahu,
x) vypracúva písomnú správu o priebehu a následkoch povodní a zabezpečuje jej
bezodkladné doručenie okresnému úradu,
y) zabezpečuje účasť svojich funkcionárov zaradených v povodňových orgánoch na
odborných školeniach a výcviku o povodňových záchranných prácach.


2. Úlohy fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami
:


Pre zabezpečenie ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:


a) umožniť vstup na svoje pozemky a do objektov za účelom vykonávania
zabezpečovacích prác a záchranných prác,
b) prispieť na príkaz povodňových orgánov podľa svojich možností a síl osobnou a
vecnou pomocou na ochranu ľudských životov a majetku pred povodňami,
c) spolupracovať pri ochrane pred povodňami a riadiť sa príkazmi príslušných
povodňových orgánov.


V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne orgány, fyzické osoby a právnické
osoby sú povinné na príkaz príslušných povodňových orgánov najmä:


a) poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné
potrebné prostriedky,
b) zúčastniť sa podľa svojich možností a síl na prácach zameraných na ochranu
a záchranu ľudí, majetku ohrozeného povodňou a na odstraňovaní následkov povodní,
c) strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov.


Pri výkone ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:


a) občania začlenení do ochrany pred povodňami sú na základe povodňových plánov
povinní v čase povodňovej aktivity dostaviť sa na výzvu v najkratšom čase na určené
miesto,
b) právnické osoby sú povinné poskytnúť svojim zamestnancom pracovné voľno
v rozsahu potrebnom na plnenie povinností súvisiacich s povodňovou službou
v zmysle Zákonníka práce.

Správcovia (vlastníci, užívatelia) nehnuteľností pri vodných tokoch sú povinní urobiť
opatrenia, ktoré im uložil príslušný orgán štátnej správy a samosprávy na zamedzenie
a zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne, ak to podľa
platných predpisov nie je povinnosťou iného. Obdobne vykonávajú aj zabezpečovacie
práce na objektoch v ich správe.

Na rozostavaných stavbách alebo na ich ucelených častiach na vodných tokoch alebo
zátopových územiach plnia primerane úlohy správcov (vlastníkov, užívateľov)
vodohospodárskych diel pri ochrane pred povodňami investor a dodávateľ stavebnej,
prípadne technologickej časti stavby, a to každý na úseku svojej činnosti.
Orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné neodkladne hlásiť nebezpečenstvo
povodne povodňovým orgánom.