Ochrana pred povodňami v obci Varín


Úlohy technického štábu MPK

Technický štáb MPK plní nasledovné úlohy:
a) sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje MPK opatrenia, ktoré je potrebné prijať
na zníženie nebezpečenstva povodne vykonávaním zabezpečovacích prác alebo
záchranných prác,


b) navrhuje MPK, aby do zabezpečovacích prác alebo záchranných prác boli:
1. zapojení občania a právnické osoby,
2. privolané sily a prostriedky susedných obcí,
3. prostredníctvom obvodného úradu privolané sily a prostriedky Armády SR a
vojsk MV SR,
4. zapojení správcovia vodných tokov, resp. správcovia (vlastníci, užívatelia)
vodohospodárskych diel


c) podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác,
d) zabezpečuje evakuáciu osôb, majetku a zvierat do určených priestorov a objektov,
e) zabezpečuje prostredníctvom hasičskej jednotky čerpanie vody zo zaplavených
objektov,
f) koordinuje záchranné práce všetkých zložiek, ktoré sa na území obce zúčastňujú
týchto prác.

Stanovištia MPK:


Stanovišťom MPK a štábu MPK je Obecný úrad Varín, Námestie sv.Floriána 1
č.tel.: 041/5692 322 + fax ; 041/5692 216