Ochrana pred povodňami v obci Varín


Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad Varín - starosta obce 041/5692 216, 0903 549 500
                              - prednosta úradu 041/5692 216, 0903 471 085
Zdravotné stredisko obvodný lekár č.1 – č.t.: 041/5692 326
Obvodný lekár č.2 – č.t.: 041/5692 107
Základná škola s materskou školou O.Štefku - riaditeľ 041/5692 337
Materská škola Varín - zástupkyňa RŠ pre MŠ 041/5692 129
Zariadenie opatrovateľskej služby - vedúci ZOS 041/5692 004
OHZ Varín - veliteľ OHZ – 0903 528 602
Tiesňové volanie - 112
Hasiči - 150,
Záchranná služba - 155
Polícia - 158

Elektrárne - 0850111468
Plynárne - 5142211, 7234680 (Žilina)
Povodie Váhu, Žilina - vedúci 041/5465 314, 0903 772 803
Obvodný úrad ŽP Žilina - prednosta: 041/507 68 10
Obvodný úrad - odbor civilnej ochrany: mobil 0905 609 654