Ochrana pred povodňami v obci Varín


Povodňou sa rozumie prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku, pri ktorom
hrozí vyliatie z koryta, alebo pri ktorom sa voda z koryta vylieva a môže spôsobiť škody.
Platí to primerane aj pri vnútorných vodách, odchode ľadov a pri ohrození bezpečnosti
alebo stability vodohospodárskeho diela.


Za nebezpečenstvo povodne sa považuje situácia určená povodňovými plánmi, prípadne situácia tak označená predpovednou povodňovou službou, najmä:


a) pri dosiahnutí určeného vodného stavu pri stúpajúcej tendencii vody na vodnom toku,
b) pri očakávanom náhlom odmäku podľa meteorologických predpovedí,
c) zvýšenie odtoku z topiaceho sa snehu s nebezpečným odchodom ľadov
d) pri intenzívnych dlhotrvajúcich zrážkach.


Pod pojmom povodňová aktivita sa rozumie situácia, ktorú bezprostredne vyvolali
zvýšené prietoky vodného toku alebo ľadové úkazy na toku, čím vzniklo určité
nebezpečenstvo pre priľahlé územie a objektov nachádzajúcich sa na tomto území.


Opatrenia na ochranu pred povodňami sú:


a) povodňové plány
b) povodňové prehliadky
c) predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba
d) hliadková služba
f) povodňové zabezpečovacie práce
g) povodňové záchranné práce

Povodňové plány


Príprava ochrany pred povodňami sa zahŕňa do povodňových plánov, ktoré sa zostavujú
na všetkých stupňoch povodňových orgánov. Povodňové plány obsahujú podrobné určenia
úloh a povinností povodňových orgánov, fyzických osôb a právnických osôb pri
opatreniach na ochranu pred povodňami.


Povodňové plány sa delia na:


a) Plány zabezpečovacích prác, ktoré vypracúvajú správcovia vodných tokov a správcovia
(vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel.
b) Plány záchranných prác, ktoré vypracúvajú ústredné orgány štátnej správy, orgány
miestnej štátnej správy, obce a právnické osoby, ktorých objekty môžu byť ohrozené
povodňou.


„Povodňový plán záchranných prác obce“ schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Povodňové
plány sú dlhodobé, preto ich treba každoročne doplniť o tie skutočnosti, ktoré sú nové,
pozmenené alebo vylúčené. Upravený povodňový plán musí prejsť opätovným
schvaľovacím procesom.

Povodňové prehliadky


Povodňovými prehliadkami sa zisťuje, či na vodných tokoch, vodohospodárskych dielach
a na iných objektoch na vodných tokoch, ako aj v chránených a zátopových územiach a
objektoch na týchto územiach nie sú nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť
nebezpečenstvo povodne.
Povodňové prehliadky vykonávajú povodňové orgány, správcovia vodných tokov a
správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov podľa
povodňových plánov najmenej raz za rok.

Predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba


Predpovedná povodňová služba informuje povodňové orgány, prípadne ostatné orgány, a
právnické osoby o možnosti vzniku povodne a o jej ďalšom nebezpečnom vývoji. Túto
službu zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave podľa pokynov
Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom povodne
v mieste povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku. Upozorňuje povodňové
orgány a ostatné orgány a právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva
správy a hlásenia potrebné na jej hodnotenie a riadenie opatrení na ochranu pred
povodňami. Hlásnu a varovnú povodňovú službu organizujú a zabezpečujú Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, orgány miestnej štátnej správy /krajské a obvodné úrady/ a obce.


V rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby poskytujú informácie:
a) Správca vodného toku:
- príslušnému krajskému úradu, obvodnému úradu, obciam
- svojmu nadriadenému rezortnému orgánu (Ministerstvu pôdohospodárstva SR),
- Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,
b) Miestna štátna správa a samospráva:
- povodňovému orgánu vyššieho stupňa (obec - obvodný úrad, obvodný úrad - krajský
úrad, krajský úrad - MV SR),
- obci (mestu), ktorý ležia nižšie pri vodnom toku,
- správcovi vodného toku,
- právnickým osobám, aby bolo možné vykonať potrebné opatrenia súvisiace s
ochranou pred povodňou,
- ďalším orgánom a právnickým osobám za účelom zabezpečenia nepretržitej činnosti,
ktorú zabezpečujú a v prípade povodne je táto činnosť nevyhnutná.

Hliadková služba


Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon
hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu opatrení na ochranu
pred povodňami.
Hliadkovú službu zriaďujú v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne správcovia
vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných
objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia, obce v čase ohrozenia

Zabezpečovacie práce a záchranné práce


Zabezpečovacie práce sú technické opatrenia na prevenciu a ochranu pred povodňami na
vodných tokoch, na vodohospodárskych dielach a iných objektoch na vodných tokoch,
ako aj na chránených a zátopových územiach vrátane zásahov na neškodný odchod ľadov
v korytách vodných tokov. V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne ide najmä:
a) odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd
b) ochranu hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom, výverom a o ochranu
proti preliatiu koruny hrádze,
c) ochrana koryta vodného toku a jeho brehov pred ich narúšaním, poškodzovaním
pred zosuvmi
d) narúšanie ľadových celín a zátarás
e) mimoriadna manipulácia na vodných stavbách
f) uzavieranie prietrží
g) odvádzanie vôd zo zaplaveného územia
h) odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd
i) budovanie druhotných ochranných línii
j) provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov
k) zriadenie provizórnych zanesených korýt vodných tokov
l) opatrenia proti spätému vzdutiu vody na vyústených kanalizáciách a cestných
priepustoch
m) opatrenia na zamedzenie znečistenia vodného toku nebezpečnými latkami
n) iné práce v zmysle § 10 zák. č. 666/2004 Z.z.


Povodňové zabezpečovacie práce vykonávajú správcovia vodných tokov. Pokiaľ ide o
riadenie týchto prác, posilňuje zákon jeho centrálne aspekty (ústredné riadenie) tým, že
povodňové zabezpečovacie práce vykonávané správcami (vlastníkmi, užívateľmi)
vodných tokov ústredne riadi a kontroluje Ministerstvo pôdohospodárstva SR.


Záchranné práce sú opatrenia na záchranu životov a majetku v čase nebezpečenstva
povodne a počas povodne.

Jedná sa najmä :


a) o práce spojené s ochranou a evakuáciou obyvateľstva území ohrozených alebo
zaplavených povodňou, ako aj starostlivosť o toto obyvateľstvo (ubytovanie,
stravovanie, zdravotnícka služba apod.) na nevyhnutne potrebný čas,
b) ochrana a zachraňovanie majetku na týchto územiach vrátane predčasného zberu
úrody ohrozenej povodňou.

Povodňové záchranné práce sú neoddeliteľnou činnosťou ochrany pred povodňami,
ktorých výkon prislúcha v plnom rozsahu orgánom miestnej štátnej správy a samosprávy.
Každý povodňový orgán vo svojom územnom obvode zodpovedá za prípravu,
organizáciu, riadenie a výkon povodňových záchranných prác, za ktoré ústredne
zodpovedá.

 

Zdroj:

www.varin.sk/download.php?id=34&from=vzn

Novinky

08.01.2011 10:00

Hasičský zbor v obci Varín

V obci Varín je už dlhé roky zriadený hasičský zbor. Tento slúži a pomáha pri vzniku mimoriadnych udalostí nielen obci Varín, ale i blízkemu okoliu. Hasičský zbor pomáhal i pri rozsiahlych povodniach v susednej obci Krasňany. Obec Varín sa v predchádzajúcich rokoch usilovala získať peniaze z...

—————

04.01.2011 17:05

Riadenie ochrany pred povodňami a povodňové orgány

Ministerstvo pôdohospodárstva SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami. Ministerstvo vnútra SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodňových záchranných prác. Krajské úrady, okresné úrady a obce vo svojich územných...

—————

04.01.2011 15:30

Informácie pre občanov

Vážení obyvatelia,   v priebehu života sme svedkami udalostí, ktorým hovoríme mimoriadne, lebo väčšinou prichádzajú nečakane a ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Spôsobujú veľké škody na majetku a životnom prostredí. Môžu vzniknúť pôsobením prírodných živlov, činnosťou...

—————

04.01.2011 15:29

Spustenie novej webovej prezentácie

  Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Cieľom tejto prezentácie je predovšetkým oboznámiť všetkých občanov s tým, ako sa správať pri vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré sa v súčasnej dobe vyskytujú veľmi často. Ako i v iných obciach, tak i v našej "obci Varín" hrozí veľké riziko...

—————

—————